اختلالات

                                      بسم الله الرحمن الرحیم

اختلالات شخصیتی

روانـــــی

مقدمه:                                                                                  

ارتباط مغز با رفتار چگونه است ؟                                                  

تسلط به دو زبان از مغز محافظت می کند:                                         

بیماری های روانی:                                                                   

نشانه های بیماری های روانی کدامند:                                              

علل تاخیر دردرمان بیماریهای روانی :                                             

آیا مصرف دارو های اعصاب وروان،عادت به دارو ایجاد خواهد کرد:      

 اختلالات شخصیتی                                                                  

اختلالات شخصیتی یعنی چه                                                         

چگونه می توان اختلالات شخصیت را تشخیص داد                               

عوامل پدید آورنده اختلالات شخصیتی کدامند                                      

چه عواملی در ابتلا به شخصیت وسواسی دخالت دارند                           

اختلال شخصیت مرزی یعنی چه                                                     

چه عواملی در ابتلا به شخصیت مرزی دخالت دارند                              

اختلال شخصیت بدبین یاپارانوئید                                                    

چه عواملی در بروز اختلال شخصیت بدبین یاپارانوئید                           

اختلال شخصیت وابسته یعنی چه                                                    

چه عواملی در بروز اختلال شخصیت وابسته نقش دارند                         

اختلال شخصیت گسیخته واریا اسکیزوئید                                          

چه عواملی در اختلال شخصیت گسیخته واریا اسکیزوئید نقش دارند           

اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا انتی سوشیال چیست                            

عوامل ایجاد اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا انتی سوشیال                     

اختلال شخصیت خود شیفته یا هیستر یونیک یعنی چه                            

اختلال شخصیت نمایشی چگونه است                                              

اختلال شخصیت اجتنابی چگونه است                                              

چه عوامل ایجاد اختلال شخصیت اجتنابی نقش دارند                             

اختلال شخصیت گسیخته گون یااسکیزوتایپال                                     

ایا اختلال شخصیت گسیخته گون قابل درمان است                                

اختلال شخصیت پرخاشگر انفعالی چگونه است                                   

درمان اختلال شخصیت پرخاشگر انفعالی چگونه است                           

اختلالات روانی

 نگاه اجمالی

تاریخچه اختلالات روانی

طبقه بندی اختلالات روانی

سبب شناسی اختلالات روانی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه روانکاوی

دیدگاه یادگیری

دیدگاه شناختی                                                 

افسردگی چیست                                                                       

چگونه افکار با افسردگی ارتباط دارند                                              

چگونه افکار منفی خود را شناسایی کنیم                                            

خطا های شناختی خاص افسردگی کدامند                                           

افسردگی فصلی چیست                                                                

آیا خوشحالی هم نوعی بیماری است                                                 

اختلال خلقیدوقطبی1و2چیست                                                        

اختلال خلق دوره ای چیست                                                         

بیماری اسکیزوفرنیاچیست                                                           

اسکیزوفرنیا چگونه پدید میآید                                                       

راههای درمان اسکیزوفرنیاکدامند                                                  

اختلال تبدیلی چیست                                                                 

اختلال جسمانی کردن چیست                                                        

خود بیمار انگاری یعنی چه                                                          

اختلال بدشکلی جسمی چیست                                                       

اختلال درد یعنی چه                                                                  

گرسنگی عصبی چیست                                                              

بی اشتهایی عصبی چیست                                                           

اختلال سایکوز پس از زایمان چگونه است                                         

کابوس اختلال وحشت خواب وراه رفتن در خواب چگونه است                  

بی خوابی چیست                                                                      

فشارهای روانی چه تاثیری براختلالا عضوی دارند                               

رابطه هیجان با بیماریهای جسمی چیست                                           

تیپهای شخصیتی ای وبی چه ویژگیهایی دارند                                     

فوبی اختصاصی وفوبی اجتماعی چیست                                          

اختلال پانیک چیست                                                                

اختلال پس از استرس توماتیک وواکنش حاد به استرس چیست                

درمان واکنش حاد به استرس                                                                                                         

 اختلال اضطرابی ژنرالیزه یا فرا گیر چیست                                    

اختلال وسواس فکری وعملی چیست وعلل آن کدامند                           

برای درمان بیماران وسواسی چه اقداماتی نیاز است                            

درمان وسواس فکری شامل دو روش است                                         

تریکوتیلومانیا یا وسواس موکنی چگونه است                                    

اختلال انفجار متناوب                                                              

اختلال تجزیه ای                                                                   

فراموشی تجزیه ای                                                               

فرار تجزیه ای                                                                    

اختلال هویت تجزیه ای                                                          

مسخ شخصیت                                                                     

اختلال انطباق                                                                     

اختلال فراموشی                                                                  

دلیریوم                                                                              

دمانس                                                                               

چه کسانی خود کشی می کنند                                                     

پرخاشگری                                                                          

چه عواملی در پرخاشگری نقش دارند                                           

بیش فعالی                                                                           

درمان بیش فعالی                                                                   

تیکهای عصبی                                                                      

تیکهای عصبی یاشایعترین مشکل روانی وراه حل آن                           

تیکهای ساده گذرا                                                                   

تیکهای مزمن                                                                       

تیکهای ساده یا منعدد مداوم                                                         

سندرم تیکهای حرکتی وصوتی متعددمزمن                                      

علتها                                                                                 

ناخن جویدن                                                                          

اوتیسم                                                                                 

لکنت زبان                                                                            

برای کمک به کودکانی کهلکنت زبان دارند چه باید کرد                        

یک سوم ایرانیها بیمار روانی هستند                            &nbs

/ 0 نظر / 57 بازدید